- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 40 – Τοποθέτηση Παραγωγών Πωλητών σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου

1. Η διαδικασία της Τοποθέτησης Παραγωγών Πωλητών σε θέσεις Στασίμου Εμπορίου, διεξάγεται σε στάδια ως ακολούθως:
Στάδιο Πρώτο: χορήγηση βασικής άδειας. Ο Παραγωγός υποβάλλει στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, και αιτείται τη χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Οι υπηρεσίες του Δήμου, αφού εξετάσουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις του αιτούντα χορηγούν το έντυπο αδείας του Παραγωγού, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ενημερώνουν αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στάδιο Δεύτερο: τοποθέτηση Παραγωγού Πωλητή σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου. Ο Παραγωγός που του έχει χορηγηθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει αίτηση στο Δήμο, στα όρια του οποίου, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους, καθώς και οι ημέρες δραστηριοποίησης. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του πρώτου σταδίου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στο Δήμο που απευθύνεται ο Παραγωγός. Ο Δήμος, αφού εξετάσει τη διαθεσιμότητα των θέσεων εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Εναλλακτικά ο Δήμος μπορεί να διενεργεί μία ή περισσότερες φορές το χρόνο διαδικασία για την τοποθέτηση Παραγωγών Πωλητών σε προκαθορισμένες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή γίνεται με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης και ο Παραγωγός με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος θέση κ.ο.κ. Όταν εγκριθεί το αίτημα του Παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα, η σχετική ιστοσελίδα του δήμου, το έντυπο της άδειάς του, ως προς το σημείο, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης και επανεκτυπώνεται.
2. Οι Παραγωγοί Πωλητές, στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία. Οι Δήμοι υποχρεούνται να καθορίζουν και να εισπράττουν το ημερήσιο τέλος με βάση το χρόνο που καθορίζεται στην άδεια, ανεξάρτητα από την παρουσία του Παραγωγού ή όχι.
3. Ο Παραγωγός Πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο
– αν δε πληρώσει το αναλογούν τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες
– αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.