- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 07 – Είδη εμπορίας παραγωγικών αδειών

1. Τα είδη εμπορίας είναι:
(α) οπωροκηπευτικά
(β) αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού
(γ) λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ενδεικτικά ελιές, καρύδια, κάστανα
(δ) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β΄2026) « Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»
(ε) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία
(στ) μέλι τυποποιημένο
(ζ) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία
(η) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας
(θ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
(ι) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων, φυτά αμπέλου) υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόμος 1564/1985 (Α΄164), όπως ισχύει και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότησή τους.
(ια) τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.
(ιβ) είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, καλλιτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να προστίθενται ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων και να προστίθενται ή να αφαιρούνται απαιτούμενα δικαιολογητικά.