- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 18 – Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των άρθρων: α) 5 παρ. 9, β) 6 παρ. 4 έως 7, γ) 7 παρ. 3 εδ. β΄ και γ΄ και 4, δ) 9 παρ. 2 περ. δ΄ υποπερ. ββ΄, ε) 14 παρ. 6 εδ. γ΄, στ) 15 παρ. 15, 21 και 22, ζ) 16 και η) 17, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.