- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 10

1) Στο άρθρο 14 του ν. 2251/94 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να συγκεντρώνονται σε ενιαίο κωδικοποιητικό κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις του παρόντος, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα (διοικητική κωδικοποίηση). Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να αναθεωρείται.