- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 04

1) Μετά το άρθρο 4θ προστίθεται τίτλος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 4ο – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ »

2) Το άρθρο 5 του ν. 2251/94 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5- Ευθύνη πωλητή καταναλωτικών αγαθών (νόμιμη εγγύηση)
1. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής ή ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο αποτύπωσης κατά την έννοια του άρθρου 1α, που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του αγαθού και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.
2. Σε κάθε πώληση, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ) πριν την πάροδο δύο (2) ετών. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του αγαθού στον καταναλωτή.
3. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη»

3) Μετά το άρθρο 5 του ν. 2251/94 προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
«Άρθρο 5α- Εμπορική εγγύηση
1. Κάθε πωλητής ή παραγωγός δύναται να παρέχει εμπορική εγγύηση, η οποία συνίσταται σε κάθε μορφής ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του προς τον καταναλωτή, επιπλέον της ευθύνης του πωλητή, όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο του καταναλωτικού αγαθού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, σε περίπτωση που αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση.
2. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυτός που την προσφέρει οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή πάνω σε άλλο σταθερό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το αγαθό στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη νόμιμη εγγύηση καθώς και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.
3. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Όταν για διαρκή καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη πιθανή διάρκεια ζωής άνω των δύο (2) ετών, δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, ο πωλητής οφείλει να το γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εγγράφως ή πάνω σε σταθερό μέσο στον καταναλωτή πριν από την πώληση και να του γνωστοποιήσει ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματά του από την διετή νόμιμη εγγύηση, όπως αυτά εξειδικεύονται στο προηγούμενο άρθρο και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ). H πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Η απόδειξη της ενημέρωσης αυτής βαρύνει τον πωλητή.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, εμφανισθεί στο αγαθό ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του αγαθού υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.»

4) Μετά το άρθρο 5α του ν. 2251/94 προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:
«Άρθρο 5β- Υποστήριξη μετά την πώληση
Οι πωλητές και οι παραγωγοί καινούριων διαρκών καταναλωτικών αγαθών εξασφαλίζουν στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους καθώς και την ευχέρεια προμήθειας ανταλλακτικών και τυχόν άλλων αγαθών, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από την παράδοση του αγαθού.»