- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 07 – Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.