- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 13 – Πεδία Εποπτείας και αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές

1. Η εποπτεία ασκείται από τις αρμόδιες αρχές στα ακόλουθα πεδία:
α) Ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων
β) Ασφάλεια τροφίμου
γ) Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών
γ) Ασφάλεια υποδομών και κατασκευών
δ) Δημόσια υγεία
ε) Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων
στ) Προστασία του περιβάλλοντος
ζ) Προστασία δημοσίων εσόδων
Τα ως άνω πεδία εποπτεύονται είτε στο πλαίσιο της ευρύτερης λειτουργίας της εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας είτε κατά τον έλεγχο που διεξάγεται από τις τελωνειακές υπηρεσίες στα σημεία ελέγχου των τελωνείων. Εάν ο έλεγχος διεξάγεται από μια αρχή ταυτόχρονα για πεδία εποπτείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και για πεδία που δεν εμπίπτουν κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο έλεγχος των πρώτων θα πρέπει να τηρεί τις επιταγές του παρόντος νόμου και ο έλεγχος των τελευταίων ακολουθεί τις επιταγές της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ως άνω πεδίων διενεργείται από την εκάστοτε εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 14,όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, η εκάστοτε εποπτεύουσα αρχή διακρίνεται σε δύο επίπεδα,στην Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και στην Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης .
3. Ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού ορίζεται η αρμόδια αρχή για το σύνολο ενός πεδίου εποπτείας σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την οργάνωση των θεμάτων που αφορούν πρωτίστως σε οριζόντια ζητήματα υλοποίησης του παρόντος νόμου, όπως: ενέργειες εποπτείας και υποστήριξη συμμόρφωσης, κατανομή προϋπολογισμού και προσωπικού, μεθοδολογία σχεδιασμού ενεργειών εποπτείας (σχεδιασμός κ στόχευση ελέγχων), αξιολόγηση και κατάταξη κινδύνου, σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, κατάρτιση φύλλων ελέγχου. Εάν δικαιολογείται από τη φύση του πεδίου εποπτείας, δύναται να ορίζονται περισσότερες από μία αρχές με τις αρμοδιότητες της Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού εφόσον εξειδικεύονται ρητά τα υποπεδία αρμοδιότητάς τους. Ως Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού μπορεί να ορίζεται και το εκάστοτε Υπουργείο ή φορέας που συνιστά εποπτεύουσα αρχή κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 14.
4. Ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης ορίζεται η αρχή στην οποία η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού αναθέτει τον έλεγχο συγκεκριμένου τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων ή υποκατηγορίας αυτού για συγκεκριμένο πεδίο εποπτείας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης συνεργάζεται με την Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για την απρόσκοπτη υποστήριξη και εφαρμογή του συνόλου των ενεργειών εποπτείας ανά πεδίο εποπτείας καθώς και για την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.
5. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζεται για κάθε ένα από τα πεδία της παραγράφου 1 του παρόντος η Αρχή ή οι Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού καθώς και η Αρχή ή οι Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται το πεδίο εποπτείας κάθε εποπτεύουσας αρχής, το αντικείμενο εποπτείας και το σύνολο των ενεργειών εποπτείας επί των οποίων οι αρχές αυτές έχουν αρμοδιότητα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Τα ως άνω μπορούν να ορίζονται σε ένα ή σε επιμέρους Προεδρικά Διατάγματα για κάθε ένα πεδίο εποπτείας.