- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 182 – Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Ειδικές διατάξεις εταιρικού δικαίου για ειδικούς τύπους εταιρειών, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, ή για συγκεκριμένες εταιρείες, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Ο νόμος 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις, παραμένει σε ισχύ.

5. Το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου 148/1967 καταργείται.

6. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 16 Ν. 3401/2005 (Α’ 257), ως εξής:
«Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης επί έκδοσης νέων μετοχών από ελληνική ανώνυμη εταιρεία και στο μέτρο που δεν είναι εφικτή η εκ νέου εμπρόθεσμη διάθεση των μετοχών επί των οποίων ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης, το διοικητικό συμβούλιο προσαρμόζει στο καταστατικό το ύψος του κεφαλαίου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης».
7. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως 9 και 12 του Ν. 3156/2003 (Α’ 157). Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3156/2003, που προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου δεύτερου Ν. 4050/2012 (Α’ 36), καθώς και τα λοιπά άρθρα του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ.
8. Το άρθρο 4 Ν. 876/1979 καταργείται.
9. Καταργείται η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 Ν. 876/1979.
10. Καταργείται το προεδρικό διάταγμα 30/1988 (Α 13).
11. Όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του Ν. 3156/2003, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου. Αντίστοιχα, όπου στον Ν. 3156/2003 γίνεται αναφορά σε «ομολογιακό δάνειο του νόμου αυτού» νοείται ομολογιακό δάνειο του παρόντος νόμου.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης προσαρμόζεται το πρότυπο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας (απόφαση υπ’ αριθμ. 31637/2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β’ 928) στις διατάξεις του παρόντος νόμου.