Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας

1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, βάσει του άρθρου 10 παρ. 1 περ. ε΄ Ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα χρόνια από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.

4. Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών τηρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστημα είκοσι (20) ετών από την υποβολή τους σ’ αυτό και για διάστημα δέκα πέντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία που λήγει πρώτη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή νομίμως δεν έχει την υποχρέωση αυτή (“Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate”). Με την ίδια απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λύση.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:18 | Βασιλική

  Το πέρας της εκκαθάρισης δεν μπορεί να τεκμαίρεται με τη λήξη της πενταετίας , ειδικά όταν υπάρχουν σημαντικά πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ.) τα οποία δεν έχουν εκκαθαριστεί

 • 31 Μαΐου 2018, 12:59 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 170 παρ. 2: Θεωρούμε ότι το πέρας της εκκαθάρισης δεν μπορεί να τεκμαίρεται διοτι δημιουργείται αβεβαιότητα (π.χ. δεν χρειάζεται η υποβολή χρηματοοοικονομικών καταστάσεων πέρατος εκκαθάρισης;)

 • 30 Μαΐου 2018, 13:41 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στο Άρθρο 170: Στην παράγραφο (2) όπου αναφέρεται ότι «Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της», προτείνουμε να νομοθετηθεί ότι : «Εάν παρέλθουν άπρακτα τα προαναφερόμενα πέντε (5) έτη, τότε η εταιρεία εισέρχεται σε καθεστώς «υποχρεωτικής εκκαθάρισης» όπως αμέσως παρακάτω προτείνουμε και για άλλες περιπτώσεις».

 • 23 Μαΐου 2018, 20:21 | Ντίνα

  Το χρονικό διάστημα που προτείνεται για την τήρηση του αρχείου είναι μικρό. Αυτή τη στιγμή υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης σε κληρονόμους μετόχων ή μελών Δ.Σ. και σε φυσικά πρόσωπα που ήταν μέτοχοι ή μέλη Δ.Σ. και θέλουν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση, για ανώνυμες εταιρείες που έχουν διαγραφεί ή πτωχεύσει πριν από πολλά περισσότερα χρόνια. Αν δε, καταργηθεί η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών και καταργηθεί το αρχείο τους πολλά φυσικά πρόσωπα δεν θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

 • 23 Μαΐου 2018, 09:16 | ΑΙΜ

  Η τήρησ του αρχείου στο ΓΕΜΗ προβλέπεται ρητά. Θα ισχύσει κάτι αντίστοιχο και για το αρχείο των Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στις Περιφέρειες?