- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Η μέγιστη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στο καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Διορισμός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ισχύει για τη μέγιστη θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί, και αν το ορίζει το καταστατικό υποχρεούται, να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επιτρεπτό να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.