- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 08 – Διάρκεια της εταιρείας

1. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας είναι ορισμένου ή απεριόριστου χρόνου. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου ορίζεται σε έτη. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η διάρκεια είναι απεριόριστου χρόνου. Στην περίπτωση της απεριόριστης διάρκειας η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις παρ. 1, στοιχ. β’, γ’ και δ’, και 2 του άρθρου 164.

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται απεριόριστη.

3. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένο σε απεριόριστο χρόνο και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.