- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 05 – Περιεχόμενο του καταστατικού

1. Αν δεν επιλέγεται η υιοθέτηση πρότυπου καταστατικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις:
α) Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.
β) Για την έδρα της εταιρείας.
γ) Για τη διάρκειά της, όταν αυτή δεν είναι απεριόριστη.
δ) Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου.
ε) Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή τους.
στ) Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών.
ζ) Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.
η) Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.
θ) Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων.
ι) Για τους ελεγκτές.
ια) Για τα δικαιώματα των μετόχων.
ιβ) Για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.
ιγ) Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
ιδ) Το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, που καταβλήθηκε κατά τον χρόνο της σύστασης της εταιρείας ή κατά τον χρόνο της χορήγησης της έγκρισης για τη δραστηριότητά της.

2. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν αυτές αναφέρονται στα θέματα της παρ. 1, στο μέτρο που αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.

3. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης:
α) Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό.
β) Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.