- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 05 – Εσωτερική οργάνωση των ΕΠΜΜΜ

1) Το ΕΠΜΜΜ δεν πολεοδομείται. Για την εσωτερική οργάνωσή του, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρούσα, Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης (Σχέδιο Διάταξης). Το Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης, πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση και, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, τη δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.
2) Οι υποδομές του ΕΠΜΜΜ θα προκύπτουν από τις μελέτες και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του παρόντος και θα καταγράφονται στην απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων. Η κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων ή η σύνδεση με τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων του οικείου Δήμου, εφόσον αυτή έχει πλεονάζουσα δυναμικότητα να υποδεχθεί τα απόβλητα του ΕΠΜΜΜ, καθώς και η κατασκευή μονάδας Εναπόθεσης – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θεωρούνται απαραίτητες ελάχιστες υποδομές και προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης.
3) Στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, τηρούνται τα κατωτέρω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 30%
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 0,6
γ. Στο ΕΠΜΜΜ προβλέπεται ζώνη πρασίνου ίση με την προβλεπόμενη στα επιχειρηματικά πάρκα της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.3982/2011. Στην εσωτερική οργάνωση του ΕΠΜΜΜ δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί κοινόχρηστοι χώροι και οι άξονες κίνησης μπορεί να παραμένουν τμήμα της ιδιοκτησίας τους.
δ. Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δε μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα.
4) Σχετικά με την υλοποίηση των έργων υποδομής, το χρόνο και τη διαπίστωση ολοκλήρωσής τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αρ.53 του Ν.3982/2011.