- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 86 – Δηµοσιεύσεις

Οι δηµοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, γίνονται στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.