- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 46 – ( Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δηµοσίευση αποφάσεων

1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν προσβολή σήματος µπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και µε δαπάνες του προσβάλλοντος το σήµα, να διατάσσουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή στο διαδίκτυο ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.
2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα µέτρα δηµοσιοποίησης της απόφασης δεν εκτελεσθούν µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης.