- Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 14 – Δήλωση περιορισμού

O καταθέτης μπορεί οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως εκκρεμοδικίας να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στη δήλωση κατάθεσης.