- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 24 Διεύρυνση του πεδίου ευθύνης του ΟΑΚΑ & του ΣΕΦ

1.Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου Πανθεσσαλικό με έδρα το Βόλο, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. ΓΓΛ32327/23-12-1969 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται. Οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της ΓΓΑ και των εποπτευόμενων από αυτήν ΝΠΔΔ και, εν ελλείψει τέτοιων θέσεων, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να ανατίθεται στο ΣΕΦ ή το ΟΑΚΑ η διοίκηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες ανήκουν ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην εποπτεία της ΓΓΑ και στερούνται ιδίας διοικητικής δομής και οργάνωσης.