- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών

Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,

β) από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

γ) από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,

δ) από δέκα τρία (13) έως δέκα πέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.».