- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 16 Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ανωνύμων εταιριών

1. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2725/1999 (Α 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 παρ. 6 του ν. 3057/2002 (Α 239), καθώς και οι συγχωνεύσεις μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 76 του ιδίου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν.3057/2002 (Α 239), επιτρέπονται μόνο εφ΄ όσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.

2. Για την συγχώνευση μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωματείων.