- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 11 Ποινική αντιμετώπιση της Φαρμακοδιέγερσης

Στο άρθρο 128Θ Ν.2725/1999 (Α 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 60 Ν.3057/2002 (Α 239) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3708/2008 (Α 210) και τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως εξής:

«10. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα (οργάνωση) και επιδιώκει την διάπραξη κακουργημάτων του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Η ιδιότητα του γιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

11.Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί μέτρων επιείκειας του άρθρου 187 Α του Ποινικού Κώδικα.

12.  Για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 128Θ του ν. 2725/1999 (Α 121) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ειδικών ανακριτικών πράξεων και οι διατάξεις για την προστασία μαρτύρων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.