- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 10 Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (ΕΣΚΑΦ)

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (Ε.Σ.ΚΑ.Φ) με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχορηγείται από αυτήν με τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.ΚΑ.Φ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από  έντεκα (11) μέλη. Από τα μέλη αυτά:

α) πέντε  είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της ιατρικής  με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης της φαρμακοδιέγερσης,

β) ένα είναι νομικός με εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου

γ) ένα είναι εν ενεργεία ή μη αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε..

δ) ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. αντιπρόσωπος αθλητικής Ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

ε)  ένα είναι μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την  Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

στ) ένα είναι εν ενεργεία ή μη αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την  Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

ζ) ένα μέλος είναι μέλος Δ.Ε.Π. των ΤΕΦΑΑ

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής..

 

4. Το Ε.Σ.ΚΑ.Φ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον επτά  από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

5. Το Ε.Σ.ΚΑ.Φ. έχει τις εξής αρμοδιότητες.

α. Καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων  φαρμακοδιέγερσης και προβαίνει στην κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών

β. Παρακολουθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου φαρμακοδιέγερσης και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο  εργαστήριο φαρμακοδιέγερσης.

γ. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα  φαρμακοδιέγερσης και εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

δ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα  της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου φαρμακοδιέγερσης ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο Επιστημονικό του Τμήμα.

ε. Ενημερώνεται για την εφαρμογή των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα της φαρμακοδιέγερσης ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις. Οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του ΕΣΚΑΦ  για τις σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.

στ. Προτείνει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών.

ζ. Γνωμοδοτεί προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με τα μέτρα κατά της φαρμακοδιέγερσης.

η. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη φαρμακοδιέγερση και στις πειθαρχικές διαδικασίες.

θ. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς για την αντιμετώπιση της φαρμακοδιέγερσης.

θα. Υποβάλλει κάθε χρόνο στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό την έκθεση δράσης του η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

θβ. Εκπροσωπεί τη χώρα στη Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

6. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα, οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Φ η στέγαση και οι πόροι του, οι συνιστώμενες θέσεις προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία του.

8. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να λειτουργεί το ΕΣΚΑΝ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 128 ΣΤ του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι δαπάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του, μπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, εφόσον με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ΕΣΚΑΝ προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήσαν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών.