- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 5 Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Η παράγραφος 6 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.6.1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/10.10.2002), και η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3372/2005 (ΦΕΚ Α’ 187/2.8.2005) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α’ 210/8.10.2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α’), εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές, ηλεκτρονικό σύστημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και  Υπουργού των Οικονομικών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές, με την εισαγωγή και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, θέμα ή λεπτομέρεια, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων, καθώς και συστήματος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάματος, που να συνεργάζεται, μέσω της κάρτας φιλάθλου, με την κεντρική βάση δεδομένων, οι υπεύθυνοι για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία κα φύλαξη των δεδομένων, που αυτά παράγουν, οι φορείς και τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ο χρόνος τήρησης αυτών και ο τρόπος καταστροφής τους.».