- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 1 Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)

1. Η  παράγραφος 1 της διάταξης του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α 121), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3057/2002 (Α 239) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) αποτελείται από 11 μέλη ως εξής: α) έξι επιστήμονες κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη νομική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την παιδαγωγική, την εγκληματολογία και την επικοινωνία, β) δύο εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, γ) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και δ) δύο ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που ορίζονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τριών ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα μέλη της ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Β με τον αναπληρωτή του καθώς και ο γραμματέας της.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων ορίζουν εκπροσώπους τους στη Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι μετέχουν στις συνεδριάσεις και εργασίες της μετά από κλήση της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου..

2. Στη παράγραφο 3 του άρθρου 41Α 2725/1999 (Α 121), προστίθεται περίπτωση (ια) ως εξής:

«ια) Την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων».

3. Στον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, στο γραμματέα και στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. της παραγράφου 5 περ. ε΄ του άρθρου 41 Α του ν. 2725/1999. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 και 4 του άρθρου 41Α του Ν.2725/1999 (Α 121), και τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α Ν. 2725/1999 (Α 121) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καταργούνται.