- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 20: Παραβάσεις – Ανάκληση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού

1. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (ΦΕΚ 27Α΄), όπως ισχύει, καθώς και τις κυρώσεις, που επιβάλλονται από ειδικές διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας.
2. Η Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος ή το τουριστικό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής παραβιάζει την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας .
3. Μετά από δύο ανακλήσεις εντός διαστήματος 5 ετών, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα και υδατοκαλλιεργητή.