- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 12: Ορισμοί

1. Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού είναι κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου του άρθρου 4 του παρόντος νόμου η οποία παρέχει υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος. Ανήκει σε αλιέα ή αλιείς ή το κεφάλαιό της ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αλιέα ή αλιείς.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαθέτει νομίμως εκδοθείσα επαγγελματική άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας και διεξάγει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα την δραστηριότητα της επαγγελματικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη ή την καλλιέργεια ή τη συγκομιδή υδροβίων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς.