- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 36: Συμπλήρωση διατάξεων ν. 4093/2012

Στο τέλος της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται η εξής φράση:
«Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.»