- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 35: Δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων

Το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2446/1996 και με το ν. 3446/2006 και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ` αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής: »