- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης

1. Το εδάφιο α παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως ισχύει (ΦΕΚ 284 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO ΙV ή μεταγενέστερη».

2. Στο άρθρο 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως ακολούθως:

« 4. Για τη χορήγηση από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. απόφασης έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., εκτός από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, και τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην με άρθρο 14340/3.11. 2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ 2537/Β)

5. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία, πριν την έναρξη ισχύος της με άρθρο 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ 2537/Β) είτε σε εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1δ και 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. μέσα σε προθεσμία 4 (τεσσάρων) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού».