- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

1. Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, η σύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τμήμα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. μπορεί να θεσμοθετείται η προαιρετική ένταξη σ’ αυτό επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων ή φορέων άλλου Κλάδου ή Κλάδων επιχειρήσεων δραστηριοποιουμένων στον Τουριστικό Τομέα καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της ένταξής τους.