- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων

1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού οριοθετούνται τα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας:
α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
γ. Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας,
δ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,
ε. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
στ. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
ζ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
η. Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
θ. Βασιλίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
ι. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
ια. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
ιβ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
ιγ. Βερμίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
ιδ. Καϊμακτσαλάν (Βοράς), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
ιε. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
ιστ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
ιζ. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας
ιη. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

β. Για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των οποίων εκτείνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κλίμακα 1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, όπως αυτό ισχύει, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις, το εμβαδό και τα όρια των εκτάσεων, οι δρόμοι προσπέλασης, το πλάτος και οι χαρακτηρισμοί αυτών, οι υψομετρικές καμπύλες και τα υψόμετρα του δρόμου ή των δρόμων προσπέλασης και τα τυχόν υφιστάμενα εντός των εκτάσεων κτίσματα και εγκαταστάσεις. Τα τοπογραφικά διαγράμματα του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με τον ν. 651/1977, σχετικά με την δυνατότητα οικοδόμησης ή μη των διαφόρων τμημάτων και θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Τ..
2.α. Στα υφιστάμενα και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού χιονοδρομικά κέντρα του άρθρου 11, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 31.12.2014, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. μέχρι την 30.6.2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, γ, ε, ζ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. «ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.» (Β’28), καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή.

β. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. εκδίδει την άδεια λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ο αιτών υποχρεούται εντός δύο (2) ετών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται