- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 18: Ανάπλαση φαληρικού όρμου

1. Στο άρθρο 11 του ν. 3843/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πραγματοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. …../2012 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν, καθορίζονται ζώνες ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, ως εξής:»

β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, προστίθενται τρεις λέξεις και αντικαθίσταται ως εξής:

«- Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις συνεδριακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας με υποστηρικτικές χρήσεις εκθεσιακών χώρων, καταστημάτων, γραφείων υπηρεσιών και χώρων εστίασης, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χρήσεις λιμένος αλιέων, χώροι πληροφόρησης κοινού, εκθέσεων, καταστημάτων, ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων στάθμευσης.»

γ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται «από τη ζώνη V σε συνδυασμό με τη Ζώνη Va που απεικονίζονται στο διάγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος» και η οποία χαρακτηρίζεται ως ειδική ζώνη υποδοχής δημόσιων έργων και υποδομών.»