- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 06: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τα τμήματα:
1.Τμήμα Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρμόδιο για :
α)Τον γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης τουριστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών.
β)Την Εποπτεία των Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους.
γ) Την Εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών.
δ) Την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις Σχολές Ξεναγών.
Το Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών είναι αρμόδιο για κάθε θέμα των Ανώτερων σχολών και των Σχολών Ξεναγών, για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει απόφαση των οργάνων διοίκησης του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικότερα για την θεώρηση των ταυτοτήτων των επαγγελματιών Ξεναγών, την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών, την διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών, την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εκδρομών για θέματα ισοτιμίας τίτλων σπουδών και γενικότερα κάθε θέμα που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.
2. Το Τμήμα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ το οποίο είναι αρμόδιο
α)για την σύνταξη και προώθηση προς τον Υπουργό της προκήρυξης για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.
β)την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισμού τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αφορά στις σχολές αυτές. γ) την εισήγηση, ύστερα και από έκφραση γνώμης των Διευθυντών των Εκπαιδευτηρίων, για ίδρυση κατάργηση τμημάτων ΕΠΑΣ και ΙΕΚ. δ) την εισήγηση στον Υπουργό Τουρισμού και τον Υπουργό Παιδείας αποφάσεων τροποποίησης των προγραμμάτων σπουδών, σύνταξη και προώθηση αρμοδίως, αποφάσεων για αναβολή σπουδών ή επαναφοίτησης και μετεγγραφών για λόγους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
ε) για κάθε θέμα για το οποίο η σχετική νομοθεσία προβλέπει απόφαση οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού για τις ΕΠΑΣ και τα ΙΕΚ και η αρμοδιότητα αυτή δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα.
3. Το Τμήμα Κατάρτισης – Δια Βίου Μάθησης το οποίο είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα του Τουρισμού.
β) την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου για καθορισμό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές ή πρακτική άσκηση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
γ) την μέριμνα και τον προσδιορισμό των ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων , σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
4. Το Τμήμα Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρμόδιο για:
α) την τήρηση της διαδικασίας τοποθέτησης των μαθητών και σπουδαστών των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού σε θέσεις πρακτικής άσκησης.
β) την συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια για τον προγραμματισμό της εποπτείας της πρακτικής άσκησης.
γ) την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο αφενός την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας και την ενημέρωση των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης για τις ανάγκες της αγοράς σε νέες ειδικότητες.
Το τμήμα της παρούσας παραγράφου μεριμνά για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενημέρωσή τους για προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.
2. Στην Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.»