- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 03: Ρύθμιση Υπηρεσιακών ζητημάτων Ε.Ο.Τ.

Το άρθρο 8 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 8
Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς
Τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς
β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ

α) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς
Στο τμήμα Εποπτείας Αγοράς ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
– Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων επιθεώρησης των τουριστικών επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγεί σήμα λειτουργίας ή ειδικό σήμα ποιότητας, κατ` είδος και κατά περιοχή, προς διαπίστωση ιδίως της κατάστασης αυτών, του λειτουργικού τους επιπέδου, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.
– Η έκδοση των εντολών επιθεώρησης και μέριμνα για τη μετακίνηση των υπαλλήλων και την έκδοση των αναγκαίων πράξεων μετακίνησης.
– Η υπόδειξη βελτιώσεων, όπου αυτό είναι δυνατό, και μέριμνα για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των υποδείξεων βελτίωσης.
– Η σύνταξη τεκμηριωμένων εκθέσεων, κοινοποίηση αντιγράφων αυτών στον φορέα της τουριστικής εγκατάστασης και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
– Η μέριμνα για τη βεβαίωση των εσόδων από διοικητικά πρόστιμα.
– Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εντολών επιθεώρησης και της περαιτέρω πορείας αυτών.

– Η εισήγηση των αναγκαίων ρυθμίσεων.
– Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της προσφοράς και ζήτησης της τουριστικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη επάρκειας προσφοράς και ανταγωνιστικής λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών και η διατύπωση κατάλληλων ρυθμιστικών μέτρων και κινήτρων.
– Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Λιμενικά Ταμεία, επαγγελματικά σωματεία, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων.
– Η συγκέντρωση, κατάταξη και αξιολόγηση των παραπόνων και υποδείξεων της ημεδαπής και αλλοδαπής τουριστικής πελατείας.

β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΥΤ με αρμοδιότητα τα ακόλουθα θέματα:
– Η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων νομιμότητας
– Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδων, γηπέδων και σχεδίων ανέγερσης τουριστικών εγκαταστάσεων και χιονοδρομικών κέντρων
– Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις ανωτέρω εγκαταστάσεις
– Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση των όρων λειτουργίας αυτών, την καθιέρωση και εφαρμογή κάθε διοικητικού μέτρου που έχει σκοπό την βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων σε αυτές υπηρεσιών.
– Η τήρηση μητρώου των τουριστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ανά την χώρα και των ειδικών σημάτων αυτών.»