- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού

1. α. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στην :
– κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων τουρισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, εσωτερικού τουρισμού, τουρισμού των νέων κ.λπ.
– συλλογή και επεξεργασία στοιχείων των προοπτικών της τουριστικής υποδομής και ανάλυση των τάσεων της τουριστικής αγοράς.
– διερεύνηση της υφιστάμενης υποδομής για την αντιμετώπιση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης.
– εισήγηση για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων υποδομής για την ικανοποίηση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης.
– κατάρτιση προγραμμάτων επιδίωξης στόχων του ελληνικού τουρισμού, με καταγραφή των αναγκαίων φορέων συνεργασίας, του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και με ανάλυση του προϋπολογισμού του απαιτούμενου κόστους.
– διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναζήτηση και επισήμανση εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης.
– διαμόρφωση ή εξεύρεση νέων μεθόδων, προτύπων και συστημάτων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, με βάση τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
β. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων αυτές που περιγράφονται ως αρμοδιότητες του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης επενδυτών ενσωματώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων που συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4002/20011
Η αρμοδιότητα που αφορά την μελέτη των προβλημάτων και των αναγκών που ανακύπτουν στον τουριστικό τομέα από εκδηλώσεις που δημιουργούν αυξημένη τουριστική ζήτηση, όπως η διοργάνωση αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, επεξεργασία ειδικών προγραμμάτων για την επίλυση των προβλημάτων και παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών, μεταφέρεται στην Διεύθυνση Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ.
γ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχεδιασμού μόνο αυτές που αφορούν στις ειδικές τουριστικές υποδομές μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού.
δ. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ορίζεται Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού ή συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης θέσεων και προσωπικού .
ε. Τα άρθρα 7 και 9 του π.δ. 343/2001 καταργούνται.
2. α. Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στην :
– Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού του σχετικού με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν.
– Η διαπίστωση αδυναμιών και εισήγηση προς λήψη των αναγκαίων μέτρων.

– Η μελέτη και διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας.
– Η μελέτη των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι διάφορες μορφές της τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής υποδομής και η διαμόρφωση συστημάτων διαπίστευσης.
– Η μελέτη των προδιαγραφών και προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουριστικούς επισκέπτες.
– Η επισήμανση αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που καθορίζουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουρίστες.
– Η εισήγηση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τις ως άνω προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

β. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ορίζεται Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού ή συστήνεται νέο, το οποίο πλέον θα ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται ανωτέρω καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης θέσεων και προσωπικού .