- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 32: Λοιπές Ρυθμίσεις

1. Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χώρου στάθμευσης της περίπτωσης ε της παρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθμό 16597/29-12-2010 (ΦΕΚ) ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δεν υπολογίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που μισθώνονται με μακροχρόνιες συμβάσεις.
Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε έτος, στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.

2. Η παράγραφος 7 της με αριθμό 543606/5-12-1980 Απόφασης Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1298/Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταργείται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ορειβατικά καταφύγια»

4. Στο άρθρο 15 του Ν.3498/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ δύναται να παραχωρείται απευθείας έναντι ανταλλάγματος , χωρίς την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, η εκμετάλευση ιαματικού φυσικού πόρου, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος της έκτασης στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός ιαματικός πόρος και ύποβάλλει σχετική αίτηση στον ΕΟΤ. Η αίτηση για απευθείας παραχώρηση πρέπει να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου για την εκμετάλλευση του ιαματικού φυσικού πόρου. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται εντός πέντε (5) ετών από την παραχώρηση, άλλως η παραχώρηση ανακαλείται. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση της εκμετάλλευσης ιαματικού φυσικού πόρου από τον παραχωρησιούχο σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το ετήσιο αντάλλαγμα , η διάρκεια και οι λοιποί ειδικότεροι όροι για την κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχώρηση καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. Το ετήσιο αντάλλαγμα καθορίζεται ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση του ιαματικού φυσικού πόρου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 15%.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης (στ) της περίπτωσης Α` της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, η φράση «εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων» διαγράφεται.

6. Η υποπαράγραφος 2γ του άρθρου 7 του ν. 4179/2013 καταργείται.

7. Η προθεσμία του άρθρου 28 του ν. 4179/2013 για την υποβολή εγγυητικής επιστολής από ΤΕΟΜ, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ΔΧΤΛ είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ` αριθμ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β` 2537), είτε σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, παρατείνεται από την λήξη της μέχρι 31.12.2014.