- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 30: Κανονισμοί συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τουριστική προβολή

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., θεσπίζονται κανονισμοί για την σύναψη συμβάσεων μισθώσεων εκμισθώσεων, προμηθειών και υπηρεσιών που προορίζονται για την τουριστική προβολή της Χώρας στο Εξωτερικό, κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσία αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005″.