- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 29:Επέκταση εφαρμογής διάταξης περί Π.Ο.Τ.Α σε Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε

Οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4179/2013, εφαρμόζονται και επί δημοσίων ακινήτων, για τα οποία εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) κατά το άρθρο 12 του ν. 3986/2011 και επί εκτάσεων για τις οποίες εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) κατά το άρθρο 24 του ν. 3894/2010. Όπου στις διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αναφέρεται το προεδρικό διάταγμα για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της ΠΟΤΑ για τις ανάγκες των δημοσίων ακινήτων και των στρατηγικών επενδύσεων νοούνται αντίστοιχα τα προεδρικά διατάγματα για την έγκριση των οικείων ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ.