- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 27: Ειδικές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους Επαγγελματίες Αγρότες που παρέχουν υπηρεσίες Αγροτουρισμού

1. Οποιοδήποτε εισόδημα Επαγγελματία Αγρότη κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέρχεται από τον Αγροτουρισμό, δηλώνεται και φορολογείται ως αγροτικό εισόδημα, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από αγροτουριστική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.

2. Οι Επαγγελματίες Αγρότες, που απασχολούνται σε αγροτουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός τους.