- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

1. Συστήνεται στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ) Τμήμα Ξεναγών. Έτος έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Ξεναγών ορίζεται το Εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.

2. Για την εισαγωγή των σπουδαστών, την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ξεναγών της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 20 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ …/Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι επιτυχόντες στο Τμήμα υποχρεούνται κατά την εγγραφή τους να προσκομίζουν πέραν των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών και αναγνωρισμένο τίτλο άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

3. Στο άρθρο 2 του Ν. 710/1977 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) προστίθεται εδάφιο δ) ως εξής:
«δ) Απόφοιτοι του Τμήματος Ξεναγών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ).»

4. Επαγγελματίες Ξεναγοί, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ξεναγών του άρθρου 9 του ν. 710/1977 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/1012, που προσκομίζουν αναγνωρισμένο τίτλο άριστης γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα γλωσσομάθειας προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, λαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέκταση της άδειας ξενάγησης στην γλώσσα αυτή. Η επέκταση της άδειας ξενάγησης χορηγείται και σε γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι οι επαγγελματίες ξεναγοί θα προσκομίσουν για την άριστη γνώση της γλώσσας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο καθ΄ ύλην αρμόδειο Υπουργείο της οικείας χώρας ή πιστοποιητικά που προέρχονται από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα ή εκδίδονται ή τελούν υπό την αιγίδα επισήμων μορφωτικών φορέων των οικείων κρατών.

5. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και του Τμήματος Ξεναγών, ανακατανέμεται, με απόφαση Υπουργού Τουρισμού, ανά Σχολή και Τμήμα το εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 18 του Ν. 3105/2003.

6. Το άρθρο 13 του Ν. 710/1977 (ΦΕΚ283 Α) και οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α) καταργούνται. Το αρχείο και οι βιβλιοθήκες των Σχολών Ξεναγών του άρθρου 13 του Ν. 710/1977 παραδίδονται στο Τμήμα Ξεναγών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.