- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 15: Σύσταση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού είναι δυνατή μόνο μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών προαπαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εγκρίσεων. Το Ειδικό Σήμα λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος χορηγείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος, της ειδικής τουριστικής υποδομής, των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και την σύνδεση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.»