- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 08: Απλοποίηση δικαιολογητικών

Το στοιχείο γ.(αα) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4179/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1000 η έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης.»