- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/yppol -

Άρθρο 04: Σύσταση θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. που μεταφέρονται με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου στο Υπουργείο Τουρισμού συστήνονται θέσεις ως εξής:

  1. 1.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ9
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ6
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ1
ΣΥΝΟΛΟ 43
  1. 2.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΣΥΝΟΛΟ 21
  1. 3.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αιγαίου
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 31
  1. 4.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ Η/Υ3
ΣΥΝΟΛΟ25
  1. 5.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩ 2
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 30
  1. 6.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ 31
  1. 7.  Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ21
  1. 8.  Κεντρική Υπηρεσία
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 28
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΔΕ Υ/Η 2
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4
ΣΥΝΟΛΟ59

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, οι θέσεις των Κατηγοριών ΠΕ κλάδου Μηχανικών και ΤΕ κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται σε επί μέρους ειδικότητες.

3. Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ των οποίων οι θέσεις καταργούνται, μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4172/2013, κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Π.Υ.Τ. Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας. Θέσεις της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου που θα παραμείνουν κενές θα αφορούν εφεξής μόνιμο προσωπικό. Ο αριθμός των θέσεων αυτών θα διαπιστωθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού οι αρμοδιότητες του άρθρου 1 του παρόντος θα ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ.

5. α. Το προσωπικό του ΕΟΤ που κατά την δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του Ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης, στο Υπουργείο Τουρισμού. Για την κατά ως άνω μεταφορά του προσωπικού του ΕΟΤ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Το προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) της παραγράφου αυτής κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας καταργούνται.
γ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον ΕΟΤ, καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.