- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 78 – Τροποποιούμενες -Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 και 15 έως 18 του ν. 3013/2002
β. Οι διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ εδάφιο Θ1, έως Θ7, και Θ11 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 69, καθώς και τα άρθρα 104 έως 116 του ν. 4249/2014 (Α’ 73).
δ. Το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) τροποποιείται ως κάτωθι:
Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, που μπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νομού, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νομό, με εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.
ε. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.