- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 77 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε προηγουμένως μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ένταξης στο Μητρώο Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η μη ανταπόκριση των ενταγμένων εθελοντικών οργανώσεων στην πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής συνιστά λόγο διαγραφής από αυτό, ύστερα από απόφαση του Διοικητή της Αρχής.