- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 62 – Χρόνος εργασίας προσωπικού και ωράριο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής

1.Τα Γραφεία του Διοικητή, των Υποδιοικητών, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Εθνικής Αρχής λειτουργούν σύμφωνα με το ωράριο που ισχύει κάθε φορά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
2.Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π.) και το Γραφείο Τύπου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
3. Οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
4. Το προσωπικό της Εθνικής Αρχής, οι Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης και το προσωπικό των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Για το πολιτικό προσωπικό εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 και η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 αντιστοίχως.
5. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής μπορεί να καθοριστεί ο χρόνος απασχόλησης του Προσωπικού και η λειτουργία της Υπηρεσίας εφόσον συντρέχουν ειδικές ανάγκες κινητοποίησης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.