- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 54 – Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας

1.Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας χειρίζεται τα θέματα κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου και τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων της Εθνικής Αρχής. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας περιλαμβάνει:

Α. Το Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση του εξαετούς Μεσοπρόθεσμου Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας και του αντίστοιχου τριετούς κυλιόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο αποτυπώνονται, ιεραρχούνται και εξειδικεύονται προγράμματα, έργα και δράσεις για την κάλυψη των αναγκών και την ενίσχυση των ικανοτήτων του Εθνικού Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των περιφερειακών και τοπικών αρχών πολιτικής προστασίας.
β. Την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων προγραμμάτων και μελετών χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής ή από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους και των τεχνικοοικονομικών τους στοιχείων καθώς και τη συμμετοχή σε προγράμματα και μελέτες άλλων φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού.
γ. Την κατάρτιση μετά την έγκριση του τριετούς κυλιόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας των ειδικών προγραμμάτων δράσης ανά τομέα και ανά Διεύθυνση αρμόδια για την εκτέλεσή του και σε συνεργασία με αυτή.
δ. Τη συνεργασία, κατά περίπτωση, με Υπουργεία, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τη διαμόρφωση προτάσεων χρηματοδότησης έργων, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Β. Το Τμήμα Οργάνωσης είναι αρμόδιο για:
α. Τη διαρθρωτική και λειτουργική οργάνωση της Εθνικής Αρχής, τη χωροταξική κατανομή αυτής και το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας.
β. Τον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου της απόδοσης της Εθνικής Αρχής του προσωπικού και των εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών.
γ. Την τυποποίηση εργασιών και μέσων καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης της Εθνικής Αρχής και των πόρων, μεθόδων, μέσων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων αυτών.
δ. Την τήρηση στοιχείων χρόνου και τόπου εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Αρχής.

Γ. Το Τμήμα Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για:
α. Την εκπόνηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της Εθνικής Αρχής, το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς, για τους κινδύνους και απειλές του εθνικού καταλόγου κινδύνων και απειλών του άρθρου 25, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και μείωση της τρωτότητας της κοινωνίας.
β. Την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και τη προετοιμασία τυποποιημένων μηνυμάτων και οδηγιών ενημέρωσης και προειδοποίησης του πληθυσμού, μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης «112», σε περιοχές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ενόψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη την αναπηρία, τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία καθώς και ειδικότερες ανάγκες άλλων ομάδων πληθυσμού.

Δ. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδιο για:
α. Την προώθηση των σχέσεων της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και τους αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών και την εκπροσώπησή της στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και λοιπών συνεργασιών.
β. Την υποστήριξη της διαδικασίας για την παροχή και λήψη βοήθειας της χώρας προς και από το εξωτερικό σε περιπτώσεις καταστροφών, συνιστώντας για το σκοπό αυτό το εθνικό σημείο επαφής με τους φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
γ. Την παρακολούθηση της λειτουργίας ευρωπαϊκών και διεθνών επιτροπών σε σχετικά θέματα καθώς και τη συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση θεμάτων αρμοδιότητάς της.
δ. Την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες.
2. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας συνιστώνται 35 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.