- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 34 – Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πληθυσμού

1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού από μια περιοχή συνιστά δράση πολιτικής προστασίας και δρομολογείται ως ακολούθως:
α. Για την προστασία της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας του πληθυσμού, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
β. Σε περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω πρόγνωσης καταστροφικού φαινομένου και ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε αυτές είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης που εκτιμάται ότι θα εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλέστερο χώρο.
2. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού (μερική ή ολική) από μια περιοχή όπου απειλείται καταστροφή ή αυτή εξελίσσεται πλησίον της, εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας του πληθυσμού και δρομολογείται εγκαίρως, όταν σε τοπικό επίπεδο εκτιμάται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου της παραγράφου 5 του άρθρο 27 του παρόντος.
3. Η απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού λαμβάνεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμαρχο, ύστερα από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο Κινδύνων και Απειλών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, η απόφαση οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πληθυσμού λαμβάνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Αντιδήμαρχο υπό τις ως άνω προϋποθέσεις.
4. Η παραπάνω οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση δεν αφορά στην ασφάλεια και στην κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, που τελούν υπό την εποπτεία ή διέπονται λειτουργικά από ειδικότερες νομοθεσίες όπως Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές, Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας των υποδομών ή των εγκαταστάσεων ύστερα από σχετική ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο Κινδύνων και Απειλών.
5. Κατά την υλοποίηση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πληθυσμού από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, το έργο των αρμοδίων κατά τόπο Δημάρχων, υποστηρίζεται από τους φορείς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του παρόντος.