ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Άρθρο 25 – Εθνικός κατάλογος κινδύνων και απειλών

1. Η Εθνική Αρχή καταρτίζει κατάλογο που περιλαμβάνει τους αναγνωρισμένους κινδύνους και απειλές σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, ο οποίος δύναται να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται από υποχρέωση συμμόρφωσης της χώρας που απορρέει από ευρωπαϊκό ή διεθνές δίκαιο και μετά από εισήγηση των αρμόδιων φορέων για την εκτίμηση ή τη διαχείριση ενός κινδύνου και σχετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή.
2. Ειδικότερα ο ανωτέρω κατάλογος για τον κάθε κίνδυνο ή απειλή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
α. Τους φορείς που έχουν την ευθύνη για τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης αντίστοιχα καθώς και τους υπόχρεους φορείς σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.
β. Διάκριση των φορέων που έχουν κύριο ή υποστηρικτικό ρόλο στη φάση της αντιμετώπισης.
γ. Το σύστημα διοίκησης συμβάντος το οποίο οργανώνεται σε τακτικό επίπεδο με ευθύνη των φορέων αντιμετώπισης και τους φορείς που συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό.
δ. Τυχόν απαιτήσεις ενεργοποίησης νέων ή τροποποίησης υφιστάμενων ΛΕ.Ε.Α.
ε. Τους φορείς που εισηγούνται σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών σύμφωνα με τα ισχύοντα.
στ. Τους υπόχρεους φορείς για τη συλλογή και τήρηση στοιχείων καταστροφών και τη διαβίβασή τους στην Εθνική Αρχή.
3. Για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του Εθνικού Καταλόγου Κινδύνων και Απειλών ορίζονται τα εξής:
α. Ο αρμόδιος φορέας για την εκτίμηση ή τη διαχείριση ενός κινδύνου, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα στην Εθνική Αρχή για τη συμπλήρωση του καταλόγου κινδύνων και απειλών με το συγκεκριμένο κίνδυνο για τον οποίο καταθέτει αιτιολογημένη έκθεση. Η έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει χωρικό και χρονικό προσδιορισμό, όπου είναι εφικτό, της πιθανότητας εκδήλωσης του κινδύνου και εκτίμηση συνεπειών, απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, περιουσία, φυσικό κεφάλαιο και υποδομές που απορρέουν από την εκδήλωσή του.
β. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής συγκροτείται επιτροπή η οποία αξιολογεί την ανάγκη συμπλήρωσης ή τροποποίησης του ως άνω καταλόγου σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση και εισηγείται τη συμπλήρωση ή μη αυτού στο Διοικητή της Εθνικής Αρχής. Στην συγκεκριμένη επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το φορέα που κατέθεσε την αιτιολογημένη έκθεση και εκπρόσωποι από την Εθνική Αρχή.
γ. Σε περίπτωση εντοπισμού θεσμικών κενών ή επικαλύψεως αρμοδιοτήτων η Εθνική Αρχή εισηγείται ιεραρχικά τις απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές οι οποίες προωθούνται αρμοδίως.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εθνικός Κατάλογος Κινδύνων και Απειλών με βάση σχέδιο που υποβάλλει ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής.
5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου τηρείται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη διαγραφής ενός κινδύνου από τον κατάλογο αναγνωρισμένων κινδύνων και απειλών της χώρας.

 • 15 Μαΐου 2019, 22:30 | WWF Ελλάς

  Η κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου κινδύνων και απειλών ξεκινά μια εργασία υποδομής και ανάπτυξης κοινής γλώσσας που είναι απαραίτητη σε εθνικό επίπεδο. Σχετικά κείμενα υπάρχουν σε επίπεδο Ε.Ε. (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/29598/1/lb-na-25822-en-n.pdf ) και μένει η πρακτική χρήση τους για την οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών και (προπαντός) του τρόπου αντίδρασης.

 • 14 Μαΐου 2019, 07:25 | Γ.Ευτυχίδης

  Στο 1γ του άρθρου 25 αναφέρεται ότι στον Εθνικό κατάλογο περιλαμβάνεται «Το σύστημα διοίκησης συμβάντος» ανά κίνδυνο σε τακτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει αναφορά (στο πλαίσιο του «all hazards approach») σε σύστημα διοίκησης συμβάντος σε επιχειρησιακό επίπεδο το οποίο να συνδέεται με τις ΛΕΕΑ.

 • 3 Μαΐου 2019, 15:38 | Ηλίας Κορομπλής

  Δεδομένου ότι ο κίνδυνος που αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, σεισμούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί αναφορικά με τις συνέπειές του τόσο λόγω της απροσδιοριστίας πιθανότητας εμφάνισης όσο και του αντικτύπου που αυτός θα έχει, θα ήταν ωφέλιμο να γίνει αναφορά στους εντοπισμένους κινδύνους που αφορούν τα Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης αλλά και στα Σχέδια Αντιμετώπισης αυτών (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 172058 που δημοσιεύθη στο Φ.Ε.Κ. Β’354/17.02.2016:

  » Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμε−
  τώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης
  σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης
  επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατά−
  ξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση
  των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων
  με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και
  στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ
  του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
  του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012.»

  Το Υ.ΠΕ.ΚΑ. έχει χαρτογραφήσει τις εγκαταστάσεις της Χώρας που, δυνητικά, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος με συνέπειες σε βιολογικούς οργανισμούς και επιπλέον ανάλογα τον κίνδυνο που αποτελούν διαβαθμίζονται σε Tier-1 και Tier-2.