- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 24 – Μνημόνια Συνεργασίας με Ιδιωτικούς Φορείς

Η Εθνική Αρχή, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι δύνανται να καταρτίζουν εκ των προτέρων σε ετήσια βάση μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου τους στην περίπτωση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που έχουν προκληθεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή συμβάντα. Τα μνημόνια αυτά αποτελούν πρόταση -πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Εθνική Αρχή, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού για την παροχή μέσων, υλικών ή και υπηρεσιών και ταυτόχρονη αποδοχή αυτής από τους συμβαλλόμενους. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη από μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός (αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αιρέσεως) σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.