- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 06 – Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης

1. Το Εθνικό Σύστημα εκπληρώνει την αποστολή του μέσω «Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης» (ΛΕ.Ε.Α.), καλύπτοντας με ενιαίο τρόπο τις φάσεις της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την αιτία που προκαλεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Οι Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης διακρίνονται σε:
Α. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που καλύπτουν οριζόντια όλες τις φάσεις:
α. ΛΕ.Ε.Α. 1: Αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και απειλών. Αποσκοπεί στην αναγνώριση των κινδύνων και απειλών της χώρας, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και στην εκτίμηση των συνεπειών τους προκειμένου να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους.
β.ΛΕ.Ε.Α. 2: Σχεδιασμού πολιτικής προστασίας. Αποσκοπεί στο συντονισμό της κατάρτισης και ενιαίας διαχείρισης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα και την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 3: Ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών. Αποσκοπεί στην παροχή συντονισμένης, έγκαιρης, χρηστικής, λειτουργικής και προσβάσιμης πληροφόρησης προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Β.Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται σε φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων:
α.ΛΕ.Ε.Α. 4: Πυρόσβεσης και διάσωσης. Περιλαμβάνει τις δράσεις καταστολής πυρκαγιών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών καθώς και τις δράσεις διάσωσης πληγέντων στο χερσαίο χώρο.
β.ΛΕ.Ε.Α. 5: Δημόσιας υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην προάσπιση της δημόσιας υγείας μετά από καταστροφές καθώς και στο συντονισμό και την απόκριση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και υγειονομικής υποστήριξης.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 6: Δημόσιας ασφάλειας και προστασίας. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές καθώς και του πληθυσμού και του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε αυτές.
δ.ΛΕ.Ε.Α. 7: Έρευνας και διάσωσης. Αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο και σε περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων.
ε.ΛΕ.Ε.Α. 8: Μεταφοράς πληγέντων, ανθρώπινου δυναμικού και μέσων. Αποσκοπεί στην έγκαιρη εξασφάλιση κατάλληλων μέσων (εναέριων, πλωτών και οδικών) για την απομάκρυνση του πληθυσμού από την πληγείσα περιοχή ή και μεταφορά προσωπικού και μέσων σε αυτήν.
Γ. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων:
α.ΛΕ.Ε.Α. 9: Διοικητικής μέριμνας πληγέντων. Αποσκοπεί στην παροχή προσωρινής στέγασης, σίτισης και διοικητικής μέριμνας του πληθυσμού στις πληγείσες περιοχές.
β.ΛΕ.Ε.Α. 10: Περιβαλλοντικής ρύπανσης και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος. Αποσκοπεί στον εντοπισμό και τη διαχείριση περιβαλλοντικής ρύπανσης, στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων και στην εξυγίανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 11: Προστασίας αγροτικών πόρων. Αποσκοπεί στην προστασία των αγροτικών πόρων της χώρας και στην αποκατάσταση αυτών που έχουν πληγεί.
δ.ΛΕ.Ε.Α.12: Προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποσκοπεί στην προστασία της πληγείσας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας από καταστροφές και στην αποκατάστασή της, καθώς και στην προστασία και μέριμνα για τον πληθυσμό στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής.
ε.ΛΕ.Ε.Α. 13: Ενέργειας. Αποσκοπεί στην προστασία των υποδομών ενέργειας, στην αποκατάσταση των δικτύων και στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των περιοχών που έχουν πληγεί.
στ.ΛΕ.Ε.Α.14: Τηλεπικοινωνιών. Αποσκοπεί στην αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε περιπτώσεις καταστροφών καιστην εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση παρατεταμένης βλάβης τους.
ζ.ΛΕ.Ε.Α. 15: Υποδομών Μεταφορών. Αποσκοπεί στην προστασία των υποδομών μεταφορών (όπως λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, μετρό, τράμ, σιδηρόδρομοι) και στην αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Δ. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται στη φάση της βραχείας αποκατάστασης:
α.ΛΕ.Ε.Α. 16: Τεχνικών έργων και υπηρεσιών. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων έργου όπως, διάνοιξη δρόμων, άρση εμποδίων, αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης κ.α.
β.ΛΕ.Ε.Α. 17: Καταγραφής συνεπειών. Αποσκοπεί στην καταγραφή των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, καθώς και των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και παραγωγικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονομιά και το κτιριακό απόθεμα, συνεπεία καταστροφών.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 18: Διαχείρισης ανθρωπίνων απωλειών. Αποσκοπεί στη διαχείριση των ανθρώπινων απωλειών ως συνεπεία καταστροφών.
δ.ΛΕ.Ε.Α.19: Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Αποσκοπεί σε δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων μιας καταστροφής, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών.